Проекти

ПРОЕКТ №BG05М2ОР001-5.001-0001 "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ", 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). 

Сформирани групи  по БЕ в рамките на проекта - 2 /група "Миньони" 25.09.2023 - 6.10.2023 и група "Миньони" 23.10.2023 - 3.11.2023/. Брой деца - 5. Ръководител на групата - Валентина Радославова Георгиева.

https://react.mon.bg/