ДГ "Райна Княгиня" е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат,  възпитават, социализират  и обучават деца от 1-годишна възраст до постъпването им в първи клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.  

Детската градина разполага с основна сграда и филиал в с. Сандрово. Изградена е добра материална база, съобразена с всички изисквания и нужди на малките възпитаници - стаите са уютно обзаведени с подходящи мебели и играчки. Дворът е слънчев, озеленен, с уреди за занимания и игри на открито. Обособените различни кабинети: физкултурен салон, кабинет по БДП, еко кът, фолклорен кът, музикален кабинет, "Лего" кабинет, провокират творческото въображение и креативност на децата, с цел постигане на качествен възпитателно-образователен процес. 

Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки, одобрени от МОН. 

Дава се възможност на децата да развиват своите таланти и интереси чрез различни допълнителни дейности, които се провеждат извън задължителната програма и са по желание на родителите.

Екипът на ДГ “Райна Княгиня” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното образование. 

В дългогодишния си път колективът на ДГ „Райна Княгиня” реализира високоефективен и творчески възпитателно-образователен процес, което се дължи не само на професионализма на педагогическия и помощния персонал, но и на наличието на сплотеност, сътрудничество, приятелска атмосфера и съзнание за висока морална отговорност. В своята работа ползваме добрите български образователни традиции, но и търсим новостите за да дадем на децата базисна подготовка за училищно образование, да подготвим детската личност за предизвикателствата на бързо променящата се среда и да реализираме основите на гражданското образование. 

Актуално

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy